www.ตัวซี.com

ราคาเหล็กกล่อง

 

HOTLINE : โทร.เบอร์ทรู 097-043-8155

 

  สั่งสินค้า ถามราคา สงสัย อยากรู้ อยากถาม ต่อราคา สั่งซื้อ

โทรมาได้เลย  โทร.097-043-8155

 

 

 

 

ใบเสนอราคา   www.ตัวซี.com 
โทร.Tทรู 097-043-8155

เซฟเบอร์หรือ ไอดีไลน์ แล้วโทรหากัน ประหยัดดี พี่ 

ID:line 0970438155

 

 

 

 

 

ใบเสนอราคา

 www.ตัวซี.com 

โทร.เบอร์ทรู 097-043-8155

 บาท

โทรมาได้เลย  โทร.097-043-8155 ID:0970438155

เซฟแล้วโทรผ่านไลน์พี่ เดี๋ยวนี้เขาเจริญแล้ว โทรฟรี

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1" x 1.2 มิล 

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 1.6 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 1.8 มิล 

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.0 มิล 

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 2.3 มิล 

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  2"x 1" x 3.2 มิล 

 บาท

กล่องไม้ขีด 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) หนา  1.2 มิล

 บาท

กล่องไม้ขีด 3" x 1" 1/2 (1.5นิ้ว) หนา  1.6 มิล

 บาท

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) หนา  1.8 มิล

 บาท

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) หนา 2.0 มิล 

 บาท

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว) หนา 2.3 มิล

 บาท

กล่องไม้ขีด  3"x 1" 1/2(1.5นิ้ว)  หนา 3.2 มิล

 บาท
   บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.2 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.6 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 1.8 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.0 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 2.3 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  4"x 2" x 3.2 มิล 

 บาท
   บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.0 มิล

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 2.3 มิล 

 บาท

เหล็กกล่องไม้ขีด  6"x 2" x 3.2 มิล 

 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

thaiflag small Thailand